Jak możesz pomóc
Newsletter zapisz się
what a humorous this YouTube record is I'm still laughing, babyliss pro perfect curl therefore where can i do it amuse assistance. Woolrich Outlet as I wish for apt learn more and more regarding all recipes of cooking. babyliss perfect curl since I don desire apt fail to take this series. Isabel Marant Its fastidious funny YouTube movie I all go apt expenditure a fast visit YouTube network site among favor of humorous videos, Isabel Marant Sneakers Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Hollister outlet whatsoever I think YouTube is the finest. chanel espadrilles its my good luck apt work to discern this website and finding these awesome YouTube movie tutorials. Cheap Supra ShoesI retard your fashionable material regularly. Your humoristic manner namely humorous keep doing what you're doing!

Konstruktywni.Zdrowi-Aktywni-Konstruktywni

 

 

 

 

 

 

Jak wskazano w unijnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Europa 2020, rozwój naszego regionu, w tym Polski jest bezpośrednio zależny od pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, realizowanego poprzez wzrost zatrudnienia, zwiększenie wydajności pracowników oraz poprawę stanu zdrowia osób pracujących. Dane GUS wskazują że w Polsce niepełnosprawność bardzo często uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych – według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 6,3% populacji w wieku powyżej 15 lat nie pracuje z powodu prawnej niepełnosprawności, a wskaźnik aktywności zawodowej wśród osób z orzeczoną niepełnosprawnością powyżej 15 roku życia wynosi jedynie 19,8%.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni - Konstruktywni” jest realizowany przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się od 2013 r., a jego wykonanie przewidziano na dwa lata, do końca 2015 r. Projekt ma na celu utrzymanie zdolności do pracy osób dotkniętych przewlekłymi chorobami zapalnymi uwarunkowanymi immunologicznie, w skrócie określanymi mianem IMID (ang. immune-mediated inflammatory diseases). Do tych schorzeń zalicza się m.in. chorobę Leśniowskiego-Crohna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycę i wiele innych jednostek chorobowych.

Założeniem projektu Konstruktywni jest wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych, w celu poprawy efektywności pracy osób chorych, poprzez wdrożenie działań profilaktycznych, poprawę warunków pracy, akcje edukacyjne oraz promocję zdrowia. W ramach projektu będą również podejmowane działania mające na celu utworzenie sprawnego systemu wczesnej interwencji, rehabilitacji zawodowej jak również kształcenia specjalistów ochrony zdrowia.

Polska staje przed problemem starzejącego się społeczeństwa, co oznacza również starzenie się polskiej siły roboczej. Przy jednoczesnych licznych niekorzystnych zjawiskach dotyczących otyłości, palenia tytoniu, zmniejszającej się aktywności fizycznej oraz ogólnej sprawności publicznej należy spodziewać się pogorszenia zdolności do pracy. Brak wdrażania nowych rozwiązań i monitorowania obecnych działań instytucji odpowiedzialnych za środowisko pracy ludzi w Polsce można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać za czynnik, który doprowadzi do większego wpływu IMIDs na rynek pracy. Oprócz starzenia się, chorób kardiologicznych, psychicznych oraz nowotworowych, IMIDs będą miały coraz większy wpływ na utratę produktywności polskiego społeczeństwa oraz zwiększenie kosztów pośrednich w Polsce. Dlatego też koniecznym wydaje się dołożenie starań, w celu jak najdłuższego podtrzymania sprawności osób z IMIDs, aby utrzymać ich na rynku pracy.

W ramach projektu Konstruktywni przeprowadzono badanie „M2W ― Wydajni w pracy”. Miało ono na celu ocenę wpływu IMIDs na wydajność pracy. W jego ramach dokonano pomiaru utraty produktywności pracy związanej z wybranymi IMIDs i obliczono koszty pośrednie przez nie generowane.
 

  • Liczba osób dotkniętych schorzeniami IMIDs w Polsce waha się, w zależności od szacunków, w przedziale od 900 tys. do 2,4 mln. Najczęściej występującym, spośród analizowanych schorzeń, jest łuszczyca (potencjalnie od 585 tys. do 973 tys. chorych). Na RZS cierpi w Polsce od 95 tys. do 255 tys. osób, na ChL-Cok. 6 tys. osób.

 

  • ZUS wypłaca rocznie świadczenia o wartości 421 mln złotych osobom niezdolnym do pracy z powodu schorzeń IMIDs. Stanowi to 1,47% wydatków ZUS na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

 

  • Dla porównania wydatki ZUS z powodu chorób układu krążenia wynoszą 4,6 mld zł (16,2% ogółu wydatków). Najwyższe wydatki ZUS spośród omawianych chorób zapalnych są związane z RZS — 211 mln zł rocznie. Łuszczyca generuje wydatki na świadczenia rzędu 27 mln zł, a ChL-C ― 15 mln zł. IMIDs kosztowały ZUS 308 mln zł z powodu wypłaconych rent z tytułu niezdolności do pracy (tj. 73% ogółu wydatków ZUS w związku z analizowanymi schorzeniami).

 

  • W 2010 roku IMIDs skutkowały ponad 3,8 milionami dni nieobecności w pracy spowodowanych chorobą. Absencja chorobowa w związku z IMIDs kosztowała ZUS (i FUS) 85 mln złotych w ciągu roku.

 

  • Osoba z IMIDs przebywała średnio 26 dni w roku na zwolnieniu lekarskim z powodu analizowanych schorzeń. Średni wiek pierwszego przyznania renty z powodu chorób układu kostno-stawowego wynosi 50 lat, niezależnie od rodzaju przyznawanego orzeczenia (o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy). W przypadku chorób układu pokarmowego osoby, którym przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, miały średnio 46 lat, osoby z całkowitą niezdolnością do pracy — 49 lat.

 

  • Średni wiek osoby rehabilitowanej w Polsce wynosi 46 lat, co oznacza, że coraz więcej relatywnie młodych osób w wieku produkcyjnym wymaga wsparcia w leczeniu schorzeń długoterminowych. Osobom z IMIDs wypłacono 14 mln zł z tytułu świadczeń rehabilitacyjnych, 2 mln zł z tytułu rehabilitacji w prewencji rentowej i ok. 40 tys. zł z tytułu renty szkoleniowej, co stanowi łącznie jedynie 3,92% rocznych wydatków ZUS związanych z IMIDs.


Praca jest istotnym elementem życia każdego człowieka oraz niezbędnym warunkiem do funkcjonowania społecznego. Wpływ pracy na status socjoekonomiczny danego człowieka przekłada się także na jego dostęp do wiedzy czy systemu ochrony zdrowia. Wpływ choroby przewlekłej na pracę powinien być przedmiotem zainteresowania nie tylko osób bezpośrednio dotkniętych chorobą, ale także lekarzy, pracodawców, instytucji publicznych oraz prawodawców.

Zdolność do pracy powinna się stać, obok elementów oceny klinicznej, drugim niezbędnym elementem oceny leczenia jako stanu funkcjonalnego pacjenta. Obok działań w ramach systemu ochrony zdrowia (wczesna diagnostyka, rehabilitacja, skuteczne leczenie) konieczne jest wzmocnienie koordynacji rozwiązań systemowych i poprawa współpracy wielu instytucji (ministerstw, instytutów medycyny pracy, BHP, PIP i wielu innych), zajmujących się osobami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.
 

Fundacja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się ul.Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa
tel.: +48 22 327 61 39 fax: +48 22 327 61 30 e-mail: biuro@zdrowestarzenie.org
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych